Digitalizované tituly

Přehled digitalizovaných dokumentů i titulů plánovaných na digitalizaci lze nalézt na registrdigitalizace.cz

Digitalizované dokumenty jsou k nahlédnutí v Digitální knihovně Akademie věd ČR na kramerius.knav.cz

Seznam všech titulů periodik zpřístupněných v Digitální knihovně AV ČR k 31. 12. 2016

 • Abhandlungen der böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, auf dass Jahr 1787 / 1787
 • Abhandlungen der Königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Neuere Folge / 1827–1837
 • Abhandlungen der Königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften (vychazi pod 3 ISSN) / 1804–1885
 • Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen, zur Aufnahme der Mathematik, der vaterländischen Geschichte, und der Naturgeschichte / 1775, 1779
 • Acta Comeniana / 1957–1999
 • Acta entomologica bohemoslovaca / 1965–1992
 • Acta geodynamica et geomaterialia / 2004–2005
 • Acta Montana / 1967–1992
 • Acta Montana. Serie A, Geodynamics / 1992–2003
 • Acta Montana. Serie AB, Geodynamics & Fuel, Carbon, Mineral Processing / 1994–2003
 • Acta Montana. Serie B, Fuel, Carbon, Mineral Processing / 1992–2002
 • Acta Onomastica / 1995–2004
 • Acta Societatis Zoologicae Bohemicae / 1992–2012
 • Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae / 1990–1992
 • Acta Technica ČSAV / 1956–1985
 • Acta Universitatis Carolinae, Oeconomica, Czech Economic Review / 2007–2011
 • Akademický bulletin Akademie věd České republiky / 1993–2006
 • Aplikace matematiky / 1956–1990
 • Applications of Mathematics / 1991–1996, 2004
 • Archeologické rozhledy / 1949–2000
 • Archiv orientální / 1941–1999
 • Archiv pro bádání o životě a spisech J. A. Komenského / 1910–1927
 • Astronomische magnetische und meteorologische beobachtungen / 1875–1884
 • Biologia Plantarum / 1959–1985
 • Biologické listy / 1924–1997
 • Bulletin Československé akademie věd / 1990–1991
 • Byzantinoslavica / 1929–1946, 1953–1999
 • Ceramics – Silikáty / 1990–1999
 • Collection of Czechoslovak Chemical Communications / 1929–1966
 • Czechoslovak Economic Papers / 1959–1990
 • Czechoslovak Journal of Physics / 1952–1993
 • Czechoslovak Mathematical Journal / 1951–1991
 • Czech Sociological Review / 1993–2001
 • Časopis České společnosti entomologické / 1904–1945
 • Časopis Československé společnosti entomologické / 1919–1964
 • Časopis pro mineralogii a geologii / 1956–1991
 • Časopis pro moderní filologii / 1911–2001
 • Časopis pro pěstování matematiky / 1956–1990
 • Časopis pro pěstování matematiky a fysiky / 1872–1950
 • Česká literatura / 1953–2000
 • Česká mykologie / 1947–1998
 • Československá biologie / 1952–1958
 • Československá fysiologie / 1952–1990
 • Československá mikrobiologie / 1956–1958
 • Československá morfologie / 1953–1963
 • Československá parasitologie / 1954–1965
 • Československá psychologie / 1957–2001
 • Československá rusistika / 1956–1990
 • Československý časopis historický / 1953–1989
 • Československý časopis pro fyziku / 1951–1994
 • Český časopis historický / 1895–1949
 • Český lid / 1892–1932, 1953–1997
 • Data a výzkum: SDA Info / 2007–2014
 • Eirene / 1960–2000
 • Entomologické listy / 1938–1951
 • European journal of entomology / 1993–1997
 • Estetika / 1964–1999
 • Filosofický časopis / 1953–2003
 • Folia biologica / 1955–1964
 • Folia geobotanica et phytotaxonomica / 1966–1995
 • Folia historica Bohemica / 1979–1998
 • Folia microbiologica / 1959–1990
 • Folia morphologica / 1973–1990
 • Folia parasitologica / 1966–1967
 • Folia zoologica / 1977–1999
 • Functional and Developmental Morphology / 1991–1994
 • Gender, rovné příležitosti, výzkum: bulletin týmu Gender v sociologii / 2008–2015
 • Geologica Carpathica: international geological journal: oficial journal of the Carpathian-Balkan Geological Association / 1991–1999
 • Geologický zborník /
 • Germanoslavica: Zeitschrift Fur germano-slavische Studien / 1994–1999
 • Historica / 1959–1990
 • Historica Series Nova / 1994–2002
 • Historická demografie / 1967–2003
 • Historická geografie / 1968–1997
 • Hospodářské dějiny /
 • Hudební věda / 1964–1995
 • Hvězdářská ročenka /
 • Informace / 1992–2004
 • Inženýrská mechanika: časopis pro teoretickou a aplikovanou mechaniku = Engineering mechanics = IM / 1992–2004
 • Jahresbericht der Königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften / 1876–1883
 • Jemná mechanika a optika: věda – výzkum – technologie – realizace: technický oborový časopis = Fine mechanics and optics /
 • Journal of Mass Spectrometry / 1996–1997
 • Journal of the Czech Geological Society / 1993–2005
 • Knihy a dějiny / 1994–2011
 • Kybernetika / 1965–2005
 • Linguistica Pragensia / 1991–1996
 • Listy filologické / 1888–1950, 1955–1993
 • Listy filologické a paedagogické / 1874–1887
 • Litteraria Pragensia / 1991–1998
 • Magnetische und meteorologische Beobachtungen an der k. k. Sternwarte zu Prag / 1889–1918
 • Magnetische und meteorologische Beobachtungen auf der k. k. Sternwarte / 1869–1874
 • Magnetische und meteorologische Beobachtungen zu Prag / 1841–1868
 • Mathematica Bohemica / 1991–2000
 • Mediaevalia Historica Bohemica / 1991–2006
 • Moderní dějiny / 1993–2004
 • Moravian geographical reports / 1993–2000
 • Naše společnost: aktuální informace o české společnosti: bulletin Centra pro výzkum veřejného mínění (2003–2005) / 2008–2010
 • Naše řeč / 1917–1995
 • Neuere Abhandlungen der k. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften / 1798
 • Neural network world /
 • Nový Orient / 1947–1998
 • Numismatický sborník / 1955–1989
 • Onomastický zpravodaj ČSAV / 1983–1994
 • Organon F: filozofický časopis / 1994–2008
 • Philologica Pragensia / 1958–1990
 • Photosynthetica / 1968–1997
 • Physiologia bohemoslovaca / 1966–1991
 • Physiologia bohemoslovenica / 1952–1965
 • Politická ekonomie / 1954–2000
 • Právněhistorické studie / 1955–1997
 • Právník / 1861–1997
 • Preslia / 1923–2002
 • Přehled výzkumů – Archeologický ústav Akademie věd České republiky v Brně / 1958–1991
 • Přehled výzkumů – Archeologický ústav ČSAV Brno / 1993–2007
 • Ročenka Československé společnosti entomologické / 1954–1957
 • Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Třída I / 1918
 • Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Třída II, Mathematicko-Přírodnická / 1916
 • Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Třída III / 1918
 • Rozpravy České akademie věd a umění. Třída I / 1946
 • Rozpravy České akademie věd a umění. Třída II, Matematicko-přírodovědecká / 1952
 • Rozpravy České akademie věd a umění. Třída II, Mathematicko-přírodnická / 1936
 • Rozpravy České akademie věd a umění. Třída III / 1932
 • Rozpravy Československé akademie věd – Řada matematických a přírodních věd / 1959–1989
 • Rozpravy Československé akademie věd – Řada společenských věd / 1953–1991
 • Rozpravy Československé akademie věd – Řada technických věd / 1954–1991
 • Rozpravy Královské české společnosti nauk, třída filosoficko-historicko-jazykozpytná / 1925–1949
 • Rozpravy Královské české společnosti nauk, třída mathematicko-přírodovědecká / 1928–1929
 • Rozpravy třídy mathematicko-přírodovědecké Královské české společnosti nauk / 1885–1891
 • Rozpravy třídy pro filosofii, dějepis a filologii Královské české společnosti nauk / 1885–1891
 • Sborník Československé společnosti zeměpisné /
 • Sborník Historický / 1953–1990
 • Sborník Masarykovy akademie práce /
 • Sborník prací Filosofické fakulty Ostravské univerzity. Historie /
 • Sborník výzkumných ústavů zemědělských / 1924–1941
 • Silikáty / 1957–1989
 • Sitzungsberichte der Königlichen Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag / 1859–1884
 • Sitzungsberichte der Königlichen Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Mathematisch – naturwischenschaftliche Classe / 1884–1915
 • Slavia / 1923–1981
 • Slezský sborník / 1936–1992
 • Slovanské historické studie / 1955–2000
 • Slovanský přehled / 1899–2005
 • Slovo a slovesnost / 1935–2000
 • Sociologický časopis / 1965–2004
 • Soudobé dějiny / 1993–1997
 • Studia geophysica et geodaetica / 1957–1997
 • Studia Rudolphina: bulletin Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. = Bulletin of the Reasearch Center for Visual Arts and Culture in the Age of Rudolf II / 2001–2006
 • Studie Akademie věd České republiky / 1993–2001
 • Studie ČSAV / 1968–2001
 • Studie o rukopisech / 1962–2004
 • Teorie a metoda / 1969–1976
 • Teorie rozvoje vědy / 1977–1989
 • Teorie vědy / 1990–2006
 • Umění / 1953–2000
 • Vesmír / 1879–1907
 • Věstník Akademie věd České republiky / 1993–1995
 • Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění / 1892–1918
 • Věstník České akademie věd a umění / 1920–1969
 • Věstník Československé akademie věd / 1953–1992
 • Věstník Československé společnosti zoologické / 1933–1989
 • Věstník Královské české společnosti nauk. Třída filosoficko-historicko-filologická / 1986–1953
 • Věstník Královské české společnosti nauk. Třída mathematicko-přírodovědecká / 1918–1953
 • Věstník Matice Opavské / 1878–1934
 • Vodohospodársky časopis / 1953–1991
 • Výroční zpráva Královské české společnosti nauk / 1885–1940
 • Zoologické a entomologické listy / 1852–1955
 • Zoologické listy / 1956–1976
 • Zpravodaj místopisné komise ČSAV / 1860–1982
 • Zpráva o činnosti Československé zoologické společnosti za léta 1927–1932 / 1932
 • Zprávy Geografického ústavu ČSAV / 1964–1972
 • Zprávy Slezského ústavu ČSAV v Opavě / 1959–1972
 • Živa / 1996–2002